napisz mailal  


NOWE MATERIAŁY...

Ogrodniki Kolonia, gm. Knyszyn...
Folwark kościelny - Krzeczkowo...
Potyczka zbrojna z sowietami w Dolistowie...
Słowo o wigilii...
Kościół rzymskokatolicki w Krypnie...
Folwark - Koziniec (gm. Jasionówka)...
Folwark Jasionówka - Maryland...
Folwark w Krzywej...


KSIĄŻKI...

  
HISTORIA MONIEK...  

  
DZIEJE TRZCIANNEGO...  

 ) 
DZIEJE JAŚWIŁ...  


HISTORIA LOKALNA...
Demonologiczne aspekty
kultury ludowej...

Żydzi u nas


KALENDARIUM POWIATU

STYCZEŃ
1 stycznia 1878 r. - Goniądz liczył 2943 mieszkańców, w tym: 1880 żydów, 1056 katolików, 15 prawosławnych.
2 stycznia 1534 r. - Zygmunt August na prośbę Maciej z Mąkolina rektora kościoła w Kalinówce zatwierdził i znacznie rozszerzył fundusz kościoła w Kalinówce nadany w 1511 r. przez Mikołaja Radziwiłła.
4 stycznia 1515 r. - Zygmunt I nadaje wieczyście ziemie goniądzko - rajgrodzkie Mikołajowi Radziwiłłowi.
4 stycznia 1943 r. - biskup wileński Paweł Holszański funduje w kościele parafialnym w Goniądzu Bractwo Świętej Anny. Do bractwa należeli wyłącznie mieszczanie goniądzcy.
9 stycznia 1745 r. - w Warszawie król August III zatwierdził potwierdzenie praw służących przedmieścianom Goniądza.
12 stycznia 1944 r. - zakończenie działań wojennych w Goniądzu. Miasto przez 5 miesięcy znajdowało się na linii frontu.
17 stycznia 1554 r. - pierwsza wzmianka o ul. Grodzieńskiej w Knyszynie, jednej z ważniejszych ulic miasta, usytuowanej z dala od terenów rezydencjonalnych króla.
18 stycznia 1569 r. - z funkcji koniuszego nadwornego w Knyszynie został odwołany na wniosek Litwinów Jakub Piasecki.
25 stycznia 1533 r.- na sejmie w Płocku Mikołaj z Mąkolina, wójt Knyszyna, zostaje przyjęty do herbu Kotwicz Krzycki.
29 stycznia 1402 r - w Toruniu Ziemowit IV wykupił od Wielkiego Mistrza Krzyżackiego ziemię wiską z powiatem goniądzkim.
30 stycznia 1554 r. - Zygmunt August wysłał w prezencie Mikołajowi Radziwiłłowi Czarnemu upolowaną zwierzynę.
31 stycznia 1915 r. - rozpoczęcie rozbudowy pozycji obronnych na odcinku Osowiec - Wólka Piaseczna przez wojska rosyjskie.
styczeń 1915 r. - komendantem Twierdzy Osowiec zostaje gen. major Mikołaj Brzozowski, dotychczasowy dowódca artylerii.

LUTY
luty 1505 r. - na Sejmie w Brześciu król Aleksander Jagiellończyk nadał kniaziowi Michałowi Glińskiemu ziemie goniądzkie i rajgrodzkie.
7 luty 1915 r. - początek drugiego szturmu wojsk niemieckich na Twierdzę Osowiec.
8 luty 1554 r. - po prawie 4-miesięcznym pobycie król Zygmunt August z żoną Katarzyną Habsburżanką opuszczają Knyszyn, gdzie schronili się przed epidemią.
10 luty 1464 r. - po raz pierwszy w potwierdzonych źródłach występuje proboszcz goniądzki Maciej.
10 luty 1677 r. - w Warszawie król Jan III Sobieski na życzenie burmistrza goniądzkiego Walentego Guzowskiego potwierdził nadanie prawa niemieckiego.
10 luty 1940 r. - deportacja ludności polskiej z okolic Osowca w głąb ZSRR.
15 luty 1547 r. - w Wilnie wojewoda płocki Stanisław Dowojno i jego żona Petronela (właściciele Goniądza) nadali miastu prawo chełmińskie, które mieszczanie goniądzcy od wielu lat stosowali w sądach.
16 luty 1554 r. - z księgi miejskiej knyszyńskiej, z czasów starosty Piotra Chwalczewskiego, dowiadujemy się, że Knyszyn znajduje się w obrębie wójtostwa długołęckiego podlegając jego władzy sądowej.
20 luty 1635 r. - w Warszawie król Władysław IV potwierdził prawa służące przedmieszczanom Goniądza.
22 luty 1577 r. - Stefan Bielawski (starosta knyszyński w latach 1569 - 1577) zrzeka się pretensji do Knyszyna otrzymując w zamian starostwo kruszwickie.
22 i 23 luty 1919 r. - Niemcy w czasie wysyłania ostatniego transportu rozpoczynają niszczenie obiektów wojskowych i cywilnych w Osowcu.
23 luty 1712 r. - na sejmiku ziemi wiskiej szlachta domagała się zniesienia mostu w Osowcu, twierdząc, że w związku z jego przygranicznym położeniem wzniesiony jest na zgubę.
24 luty 1530 r. - król Zygmunt I nakazuje Jerzemu Raczko, aby wraz z dworzaninem królewskim udali się do majętności goniądzkiej i przejęli na rzecz królewicza Zygmunta Augusta, przekazane mu przez zmarłego biskupa żmudzkiego dobra Knyszyna.
24 luty 1922 r. - w Goniądzu ks. Adam Abramowicz proboszcz goniądzki monituje Kurię Wileńską i bp. J. Matulewicza o zatwierdzenie projektu budowy nowego kościoła w Goniądzu.
25 luty 1518 r. - cesarz Maksymilian I nadaje Mikołajowi Radziwiłłowi, wojewodzie wileńskiemu, tytuł księcia na Goniądzu i Medelach.
24 i 25 luty 1563 r. - Stanisław i Petronela Dowojno, właściciele Goniądza, zostali wzięci do niewoli, a następnie uwięzieni w Moskwie. Petronela zmarła w niewoli, Stanisław uzyskał wolność w 1567 r.
26 luty 1915 r. - w wyniku ostrzeliwań płonie Fort Pierwszy w Twierdzy Osowiec. 27 luty 1577 r. - król Zygmunt August wydaje w Knyszynie ustawę leśną w której m.in. liberalizuje prawo korzystania z runa leśnego i zakazuje kłusownictwa.

MARZEC
5 marca 1768 r. - w Warszawie Konstytucja Sejmowa zezwoliła na cztery kadencje sądowe w Goniądzu (dotychczas jedna), gdzie miały odbywać się sprawy powiatu rajgrodzkiego i zatykockiego.
5 marca 1923 r. - Rada Miejska w Goniądzu czyni starania o budowę szkoły proponując zamianę placów z kościołem. Kuria Wileńska nie przyjmuje tej propozycji.
7 marca 1667 r. - na Sejmie w Warszawie Konstytucja Sejmowa tworzy w Goniądzu Urząd Grodzki.
7 marca 1915 r. - 11 dywizja Landwery kończy bez sukcesów drugi szturm na Twierdzę Osowiec.
8 marca 1578 r. - król Stefan Batory odnawia przywilej na organizację targów i jarmarków w Knyszynie.
12 marca 1618 r. - król Zygmunt I potwierdził fundusz budowy kościoła goniądzkiego nadany w 1484 r przez Aleksandra Jagiellończyka.
12 marca 1873 r. - podczas posiedzenia tajnej rady pod przewodnictwem cara Aleksandra II zostaje podjęta decyzja o budowie Twierdzy Osowiec.
16 marca 1660 r. - król Jan Kazimierz zwalnia mieszczan goniądzkich na 4 lata z płacenia podatków prywatnych i publicznych.
20-27 marca 1566 r. - w Knyszynie przebywa król Zygmunt August.
21 marca 1563 r. - po dostaniu się do niewoli moskiewskiej Petroneli i Stanisława Dowojno, siostra Petroneli Anna Kiszycka nakazała sporządzenie spisu majątków i skarbów znajdujących się pod zarządem Dowojnów, w tym dobra goniądzkie.
21 marca 1601 r. - biskup Benedykt Wojna dokonał konsekracji kościoła w Knyszynie.
29 marca 1538 r. - Aleksander Chodkiewicz dzierżawca knyszyński przesłał królowej Bonie polecone przez nią pomiary włości knyszyńskich.
31 marca 1719 r. - zastąpienie Żydom knyszyńskim dotychczasowego podatku podatkiem zryczałtowanym wnoszonym do kościoła na Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zielone Świątki.

KWIECIEŃ
7 kwietnia 1559 r. - Zygmunt August nadał 5 włók w Kleszczelach i Laskowcu Bogdanowi Iwanowiczowi Szyszkinowi z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.
7 kwietnia 1710 r. - król August II zatwierdził prawo współwłasności wójtostwa w Goniądzu i Jaświłach Kazimierzowi Kramkowskiemu, regentowi grodzkiemu brańskiemu i Annie Peńskiej.
11 kwietnia 1504 r. - Stanisław i Zofia Szpak (ze Szpakowa) adoptują podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego Mikołaja Mikołajowicza Radziwiłła, przekazując mu swój majątek ruchomy i nieruchomy.
13 kwietnia 1940 r. - deportacja ludności polskiej z okolic Osowca na teren Związku Sowieckiego.
14 kwietnia 1786 r. - gubernator Kopecki i zwierzchność dworska na prośbę żydów knyszyńskich wydają zezwolenie na założenie cmentarza.
15 kwietnia 1571 r. - Zygmunt August król polski oświadczył, że Anna Radziwiłłówna Kiszczyna przekazała mu jako osobie prywatnej dobra Goniądz i Rajgród.
20 kwietnia 1511 r. - Mikołaj Mikołajewicz Radziwiłł na cześć NMP, św. Anny, św. Mikołaja i św. Leonarda wybudował nowy kościół w Kalinówce.
21 kwietnia 1915 r. - oddziały niemieckie atakują bez powodzenia umocnienia na wysokości Sośni.
23 kwietnia 1529 r. - Zygmunt I daruje swemu synowi Zygmuntowi Augustowi lasy, pola i pustkowia wokół Goniądza.
29 kwietnia 1804 r. - rozporządzenie biskupa wigierskiego o założeniu cmentarza grzebalnego w Goniądzu.
30 kwietnia 1573 r. - Sejm zatwierdził prawa i swobody miasta Goniądz.
kwiecień 1994 r. - ukazał się pierwszy numer miesięcznika historyczno - przyrodniczego pod redakcją Mirosława Worony.

MAJ
1 maja 1536 r. - Zygmunt I król polski transumował swój własny dokument, którym zatwierdził donację dóbr Goniądz i Rajgród przez Mikołaja Radziwiłła.
4 maja 1511 r. - Mikołaj Radziwiłł wojewoda wileński zbudował na zamku goniądzkim kaplicę p.w. Trójcy, Bożej Rodzicielki Maryi i Świętych.
6 maja 1606 r. - król Zygmunt III w Warszawie potwierdził nadanie praw miejskich dla Goniądza.
8 maja 1718 r. - ks. Jan Mateusz Jaworowski zbudował nowy kościół szpitalny św. Ducha w Goniądzu 8-18 maja 1564 r. - pobyt króla Zygmunta Augusta w Knyszynie.
14 maja 1569 r. - wobec inkorporacji Podlasia szlachta parafii goniądzkiej złożyła w Bielsku przysięgę na wierność Korony Polskiej.
18 maja 1885 r. - pożar Goniądza.
19 maja 1568 r. - wzmiankowana była Puszcza Goniądzka zwana Dobarz. Anna Radziwiłłówna Kiszczyna zezwoliła szpitalowi trzciańskiemu brać w niej drewno (leżące lub suche).
19 maja 1721 r. - ks. Jan Mateusz Jaworowski zbudował nowy szpital przy kościele św. Ducha w Goniądzu.
23 maja 1919 r. - do patrolowania i obrony linii kolejowej Białystok - Osowiec - Grajewo zostaje skierowany z Rawy Ruskiej do Twierdzy Osowiec pociąg pancerny nr 13 "Boruta".
24 maja 1536 r. - Zygmunt I król polski w Wilnie zatwierdził granice pomiędzy dobrami Radziwiłłów, a dobrami jego syna Zygmunta Augusta.
26 maja 1919 r. - w związku z zagrożeniem ze strony Niemiec do Twierdzy Osowiec dociera sztab pułku i III batalion 13 pp.
27 maja 1915 r. - kolejny atak niemiecki na linię obrony rosyjskiej na wysokości Sośni. Atak skutecznie odpiera artyleria forteczna.
28 maja 1621 r. - pożar Goniądza.
31 maja 1821 r. - Józef Twardowski wizytator szkół obwodu białostockiego wizytuje szkołę w Goniądzu.

CZERWIEC
czerwiec 1941 r.- wojska niemieckie mordują 116 mieszkańców Goniądza (głównie Żydów).
2 czerwca 1915 r. - zmasowany atak artylerii niemieckiej na Twierdzę Osowiec.
4 czerwca 1989 r.- po raz ostatni w JW Osowiec odbyły się wybory parlamentarne.
5 czerwca 1583 r.- król polski Zygmunt III zatwierdził w Warszawie postanowienie komisarzy litewskich uwalniające przedmieszczan goniądzkich od robót i płatności przypisując im jurysdykcję miejską.
5 czerwca 1567 r.- wielki pożar Knyszyna.
5 czerwca 1825 r. - biskup wileński wydaje dekret o erekcji kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej w Downarach. Do tej parafii odeszło z parafii goniądzkiej 8 miejscowości.
6 czerwca 1571 r. - król polski Zygmunt August oświadczył, że pełnomocnik Anny Radziwiłłówny zeznał przed aktami Kancelarii Królewskiej akt odstąpienia Goniądza i Rajgrodu królowi Zygmuntowi Augustowi jako osobie prywatnej.
9 czerwca 1519 r. - Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński, nadaje uposażenie kościołowi.
dobrzyniewskiemu p.w. Zwiastowania NMP, św. Józefa Oblubieńca i św. Magdaleny, leżącemu w jego dobrach w powiecie goniądzkim.
10 czerwca 1571 r. - Anna Radziwiłłówna Kiszczyna przekazuje swoje prawa do dóbr goniądzko - rajgrodzkich dla króla Zygmunta Augusta.
10 czerwca 1924 r. - na terenie Osowca Twierdzy rozpoczęto tworzenie 4 szwadronu w 9 psk.
11 czerwca 1511 r. - zbiera się sąd polubowny w sporze między Mikołajem Radziwiłłem i Olbrachtem Gasztołdem. Spór rozstrzygali: książę ostrogski Konstanty, wojewoda podlaski Jan Sapiecha i marszałek wlk. Księstwa Litewskiego Mikołaj Niemir Grzymalicz.
12 czerwca 1901 r. - początek starań o budowę nowej murowanej kaplicy św. Ducha na cmentarzu grzebalnym w Goniądzu.
12 czerwca 1565 r. - król Zygmunt August wydaje dokument zmniejszający obciążenia mieszczan knyszyńskich z 42 do 30 groszy z włóki, oraz z opłat na potrzeby króla z 80 do 30 kopiejek.
czerwiec 1924 r. - staraniem płk. Kopytyńskiego utworzono w Osowcu Twierdzy Dom Żołnierza.
19 czerwca 1561 r. - inwentarz z tego roku wspomina o młynie na rzece Wodziłówka.
19 czerwca 1540 r. - królowa Bona w dokumencie dla plebana w Knyszynie stwierdza, że Chodkiewicz założył miasto Knyszyn.
23 czerwca 1672 r. - Mikołaj Korybut Wiśniowiecki potwierdza w Krakowie prawa miejskie Goniądza.
24 czerwca 1784 r. - w czasie Powstania Kościuszkowskiego oddziały powstańcze pod dowództwem ppłk. Tadeusza Niewiarowskiego toczy zwycięskie walki pod Osowcem i Klimaszewnicą z wojskami pruskimi.
30 czerwca 1794 r. - komisja porządkowa Ziemi Bielskiej wyznacza w Goniądzu pospolite ruszenie parafii zabiebrzańskich, gdzie gromadzi się ok. 1,2 tys. osób.

LIPIEC
lipiec 1571 r. - sekretarz królewski Lucjan Górnicki i dworzanin królewski Jakub Żelgowski dokonali spisu inwentarza starostwa goniądzkiego.
2 lipca 1521 r. - Mikołaj Radziwiłł założył w Goniądzu i uposażył mansjonarię dla 6 kapłanów i 1 kleryka w kaplicy zbudowanej u boku kościoła.
2 lipca 1402 r. - Wielki Mistrz Krzyżacki wypiera się w liście do Janusza I i Siemowita IV faktu odstąpienia wielkiemu księstwu litewskiemu Witoldowi powiatu goniądzkiego.
4 lipca 1519 r. - dziedzic Goniądza Mikołaj Radziwiłł nadaje uposażenie kościołowi pw. NMP w Rajgrodzie.
4-23 lipca 1565 r. - król polski Zygmunt August przebywa w Knyszynie.
5 lipca 1520 r. - wojewoda wileński Mikołaj Radziwiłł buduje szpitalowi goniądzkiemu kościół p.w. Świętego Ducha.
5 lipca 1520 r. - Mikołaj Radziwiłł uposażył plebanię knyszyńską w 6 włók ziemi w Krypnie i 6 włók w Długołęce oraz nadał dziesięciny z dóbr własnych, wójtowskich i bojarskich.
5 lipca 1520 r. - pierwsza wzmianka o wójcie knyszyńskim Iwanie Kuronieckim w dokumencie erygującym kościół farny w Knyszynie.
7 lipca 1572 r. - o godz. 17 w dworze knyszyńskim umiera król polski Zygmunt August.
12 lipca 1843 r. - parafia kościoła goniądzkiego liczy 4222 osób.
18 lipca 1922 r. - w Warszawie powstaje projekt kościoła parafialnego w Goniądzu autorstwa inż. arch. Oskara Sosnowskiego.
26 lipca 1724 r. - Marcin Leopold Szczuka starosta wąwolnicki wystawia przywilej dla mieszkańców dóbr Osowiec - Marcinopol.
26 lipca 1915 r. - Niemcy wystawiają na wysokości Sośni 30 baterii gazowych z kilkoma tysiącami butli chloru.
28-30 lipca 1920 r. - nieskuteczne próby odbicia Twierdzy Osowiec przez wojska polskie.
30 lipca 1933 r. - na zebraniu rodzicielskim w Goniądza i okolic został wyłoniony komitet budowy 7-klasowej publicznej szkoły podstawowej III stopnia.
31 lipca 1663 r. - Jan Kazimierz nadaje starostwo knyszyńskie kupcom włoskim, braciom Orsettim, którzy w 1658 r. pożyczyli królowi 553 tys. zł pod zastaw starostwa.
lipiec 1931 r. - potyczka wojsk powstańczych pod dowództwem mjr. Puszeta z wojskami carskimi pod Osowcem. Odwrót przez bagna ratuje życie wojskom powstańczym.

SIERPIEŃ
4 sierpnia 1522 r. - Zygmunt I król polski wydał wyrok w sprawie podziału dóbr po śmierci Mikołaja Mikołajewicza Radziwiłła pomiędzy 4 spadkobierców.
6 sierpnia 1617 r. - król polski Zygmunt II zatwierdził wszystkie prawa i wolności miasta Goniądz.
6 sierpnia 1915 r. - Niemcy podczas oblegania Twierdzy Osowiec użyli gazów bojowych.
10 sierpnia 1943 r. - początek walk w Goniądzu, który znajdował się na linii frontu przez kolejne 5 miesięcy.
14 sierpnia 1358 r. - (Grodno) pierwsza wzmianka o Goniądzu, stolicy powiatu należącego do ziemi wiskiej.
15 sierpnia 1414 r. - zatwierdzenie przez króla polskiego Zygmunta I przekazania dóbr goniądzkich synowi Zygmuntowi Augustowi.
15 sierpnia 1579 r. - w obozie pod Połockiem król polski Stefan Batory wydał uniwersał ustanawiający w Goniądzu skład soli.
22 sierpnia 1915 r. - garnizon rosyjski opuszcza Twierdzę Osowiec wysadzając część obiektów fortyfikacji stałej.
24 sierpnia 1572 r. - zwłoki króla Zygmunta Augusta zostają wywiezione z Knyszyna.
22-27 sierpnia 1545 r. - pobyt króla Zygmunta Augusta w Knyszynie.
26 sierpnia 1568 r. - Zygmunt August przejął od Macieja Siekulickiego wieś Czechowiznę (nazywaną też Strzyżewo) z młynem i stawem na rzece Nereśli.
27 sierpnia 1569 r. - król Zygmunt August przybywa do Knyszyna.
sierpień 1944 r. - w czasie wycofywania się wojska niemieckie wysadziły wszystkie schrony bojowe sektora "Goniądz".

WRZESIEŃ

1 września 1533 r. - w Wilnie król Zygmunt I oznajmił w imieniu królowej Bony, że zmarły biskup żmudzki Mikołaj Radziwiłł podarował miasto Knyszyn młodemu królewiczowi Zygmuntowi Augustowi.
2 września 1573 r. - komisarze królewscy: proboszcz warszawski Adam Pilichowski i biskup chełmiński Wojciech Starorzębski przypisali goniądzanom jurysdykcję miejską uwalniając przedmieszczan goniądzkich od robót i innych powinności.
8 września 1779 r. - pożar Goniądza.
8 września 1939 r. - zakończenie prac przy budowie fortyfikacji odcinka "Osowiec".
13 września 1939 r. - jednostki forteczne osłaniające odwrót 135 rez. pp. opuściły odcinek "Osowiec".
15 września 1573 r. - w Węgrowie zmarł arianin Piotr z Goniądza.
15 września 1924 r. - konsekracja nowego kościoła w Goniądzu, zbudowanego wg projektu prof. Oskara Sosnowskiego z Warszawy.
17 września 1909 r. - proboszcz goniądzki występuje do władz z prośbą o pozwolenie na budowę nowego, murowanego kościoła w mieście.
25 września 1504 r. - w Krakowie król Aleksander Jagiellończyk zatwierdził akt adopcji Mikołaja Mikołajewicza Radziwiłła, podczaszego litewskiego przez Stanisławę i Zofię Szpaków - bezdzietne małżeństwo z powiatu goniądzkiego.
25 września 1513 r. - król Zygmunt I nadał Mikołajowi Radziwiłłowi dobra ziemskie Goniądz i Rajgród.
26 września 1921 r. - pożar kościoła w Goniądzu.
26 września 1939 r. - przekazanie przez wojska niemieckie umocnień odcinka "Osowiec"Armii Radzieckiej.
wrzesień 1878 r. - Goniądz odwiedza znany etnograf Zygmunt Gloger. PAŹDZIERNIK

2 października 1939 r. - w rejonie Knyszyn - Mońki - Osowiec koncentruje się 64 Dywizja Strzelecka 5 października 1904 r. - komendantem Twierdzy Osowiec zostaje gen. mjr. Gukow.
5 października 1702 r. - król August II potwierdza scedowanie wójtostwa w Goniądzu przez Kazimierza Bielskiego bliżej nieznanej osobie.
7 października 1796 r. - obwieszczenie o handlu solnym w Prusach Nowo - Wschodnich wymienia skład soli w Goniądzu.
10 październik 1921 r. - 42 pułk piechoty im. gen. Henryka Dąbrowskiego zostaje odesłany z Białegostoku do Osowca.
12 października 1939 r. - w miejsce 64 Dywizji Strzeleckiej wchodzą oddziały 2 Dywizji Strzeleckiej i stacjonują w Twierdzy Osowiec do rozpoczęcia wojny niemiecko - sowieckiej.
11 października 1683 r. - dominikanin ojciec Rafał Politalski zaprowadza w Goniądzu Bractwo Różańcowe.
11 października 1571 r.
- przekazanie starostwa goniądzkiego dzierżawcy knyszyńskiemu Stefanowi Bielawskiemu.
12 października 1398 r. - w zawartym na wyspie Salin traktacie litewsko - krzyżackim Wielki Książę Litewski Witold zastrzega sobie połowy zwierzyny nad rzeką Biebrzą. - 14 października 1920 r - pomimo zawarcia rozejmu z Rosją NDWP nakazuje przygotowanie obozu warownego Osowiec do działań wojennych.
18 października 1558 r. - P. Chwalczewski daje Knyszynowi (zgodnie z wolą króla Zygmunta Augusta) okrąg ziemi na wygon.
19 października 1529 r. - król Zygmunt I wydał w Wilnie wyrok uwalniający szlachtę goniądzką i rajgrodzką spod władzy Radziwiłłów.
20 października 1662 r. - król Jan Kazimierz zatwierdza fundację szlachecką Seweryna Pisanki z Żarnowa (od 1654 r. Hornostaje).
październik 1430 r. - Wielki Książę Litewski Witold funduje i uposaża kościół parafialny w Goniądzu.
październik 1521 r. - umiera Mikołaja Mikołajewicza Radziwiłła, właściciela dóbr goniądzkich i rajgrodzkich.

LISTOPAD

1-4 listopada 1536 r. - komisja powołana w celu rozgraniczenia dóbr goniądzko - rajgrodzkich z dobrami królewskimi dokonała nowego rozgraniczenia.
6 listopada 1705 r. - wzmiankowane były leżące przy ulicy Starodwornej w Knyszynie morgi zwane Tatarszczyzną.
14 listopada 1829 r. - inwentarz kościoła w Goniądzu.
19 listopada 1557 r. - umiera królowa Bona, której działalność wywarła duży wpływ na rozwój naszego regionu.
21 listopada 1547 r. - pobyt króla polski Zygmunta w Knyszynie.
25 listopada 1536 r. - król polski Zygmunt I potwierdza akt rozgraniczenia dóbr goniądzko rajgrodzkich z dobrami królewskimi.
26 listopada 1891 r. - w Goniądzu zmarł ks. Józef Małyszewicz proboszcz goniądzki, członek towarzystw naukowych.
27 listopada 1945 r. - zbrojne podziemie zabija Jana Trochimowicza funkcjonariusza MO i członka PPR w Goniądzu.
listopad 1521 lub 1522 r. - umiera właściciel dóbr goniądzkich i rajgrodzkich wojewoda wileński i kanclerz litewski Mikołaj Mikołajewicz Radziwiłł.
listopad 1561 r. - w Knyszynie przebywa król polski Zygmunt August.

GRUDZIEŃ
2 grudnia 1382 r. - w Brodnicy książę mazowiecki Ziemowit IV z bratem Januszem I zastawia Zakonowi Krzyżackiemu zamek Wiznę z powiatem goniądzkim.
3 grudnia 1628 r. - pleban knyszyński ks. Szczyt sprzedał dom z placem stanowiący w połowie własność parafialną, a w połowie szpitalną. Uzyskane środki przeznaczył na budowę nowej świątyni.
4 grudnia 1524 r. - król polski Zygmunt I wzywa spadkobierców po zmarłym Mikołaju Mikołajewiczu Radziwille do podziału majątku po nim w czasie świąt Bożego Narodzenia w 1525 roku.
4 grudnia 1920 r. - dowódcą Obozu Warownego Osowiec zostaje płk. Adam Dulewicz.
6 grudnia 1522 r. - w Wilnie po skardze goniądzkiej szlachty dotyczącej bezprawnego zmuszania ich przez zmarłego Mikołaja Radziwiłła do niezwyczajnych służb i opłat pieniężnych, król polski Zygmunt Stary nakazuje spadkobiercom, aby nie czynili szlachcie goniądzkiej żadnych krzywd do czasu rozstrzygnięcia skargi.
9 grudnia 1569 r. - po prawie 4 miesięcznym pobycie w Knyszynie Zygmunt August opuszcza miasto.
10 grudnia 1569 r. - król zwalnia mieszkańców Knyszyna, którzy ucierpieli w pożarze, na okres 1 roku z należnego czynszu.
10 grudnia 1569 r. - spis inwentarza starostwa knyszyńskiego.
12 grudnia 1551 r. - w Wilnie król polski Zygmunt August zatwierdził rozgraniczenie dóbr goniądzko - rajgrodzkich z królewskimi przeprowadzone w listopadzie 1536 r.
15 grudnia 1525 r. - rozkazem MSWojsk. nakazana została likwidacja Obozów Warownych, w tym Obóz w Osowcu. Na ich miejsce powstają Dowództwa Obszaru.
15 grudnia 1887 r. - Twierdzę Osowiec odwiedza car Rosji Mikołaj II.
16 grudnia 1553 r. - pierwsza wzmianka o ulicy Dworskiej w Knyszynie.
18 grudnia 1528 r. - w Wilnie biskup żmudzki Mikołaj Radziwiłł zapisuje Zygmuntowi Augustowi dobra knyszyńskie (wójtostwo knyszynskie, krypnieńskie, długołęckie).
22 grudnia 1541 r. - w Wilnie król polski Zygmunt I wydał dekret na mocy którego właściciele dóbr Goniądza i Rajgrodu mają stosować się do prawa polskiego i odpowiadać w sądach ziemskich.
30 grudnia 1401 r. - w Błoniu książę płocki Ziemowit IV zastawia swemu bratu Januszowi I ziemię wiską z powiatem goniądzkim.
30 grudnia 1995 r. - Goniądz liczył 1907 mieszkańców...


STARE ZDJĘCIA...

Przyślij swoje stare zdjęcia - opublikujemy je na naszej stronie...>
LOKALNE ŻYCIORYSY...

Melchior Ołdakowski (1767 - 1838)
Jerzy Samarański (1913-1984 - Goniądz)
Ks. Władysław Potocki (1878 - 1983)
Piotr z Goniądza...

Stronę redaguje Arkadiusz Studniarek

Stronę odwiedziło Licznik odwiedzin osób